ಸಂಚಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನೀವೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ೨೦೧೧ ರಿಂದ ೨೦೧೮ರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಸ್ವಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ನೆಡೆದು ಬಂದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಮುದಾಯವೂ ತನ್ನ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ – ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. "ಸಂಚಿ" ಒಂದು ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೃಶ್ಯ-ಶ್ರಾವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.
ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ (ಆರ್) ಗೆ ನೀಡುದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಣಿಗೆಗಳು 80 ಜಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

 • ಶ್ರೀ ವಸುದೇಂದ್ರ
 • ಶ್ರೀ ಒ ಎಲ್ ಎನ್ ಸ್ವಾಮಿ
ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಂಡ
 • ದೇವರಾಜ್ ಕೆ
 • ಪವಿತ್ರ ಹೆಚ್
 • ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್.ಎಲ್
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ:

ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೋಟ

 • 0.3 -> Full text search added for Logged in Users
 • 0.2.2 -> Review Desk fix, Ui fix, Vachanakaara navigation change
 • 0.2.1 -> Layout fix in review desk, Advanced search layout fix, design fix
 • 0.2 -> Review desk added fr reviewers, publishers and admin, Tracking changes, Samgra samputa added for vachanakaara, UI changes.
 • 0.1.4 -> Vachanakaara parichaya added Ui fix
 • 0.1.3 -> Added glossary
 • 0.1.2 -> Added advance search features for Ankitanaama and Vachanakaara
 • 0.1.1 -> Concordance of words , Search within Concordance, Graph feature , UI Modifications
 • 0.1 -> Initial beta release - UI Modifications for Vachana and Vachanakaararu
 • Alpha Release - Initial skeleton with Vachanas and Vachanakaararu