ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

 • ಶ್ರೀ ವಸುದೇಂದ್ರ
 • ಶ್ರೀ ಒ ಎಲ್ ಎನ್ ಸ್ವಾಮಿ
ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಂಡ
 • ದೇವರಾಜ್ ಕೆ
 • ಪವಿತ್ರ ಹೆಚ್
 • ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್.ಎಲ್
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ:

ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೋಟ

 • 0.3 -> Full text search added for Logged in Users
 • 0.2.2 -> Review Desk fix, Ui fix, Vachanakaara navigation change
 • 0.2.1 -> Layout fix in review desk, Advanced search layout fix, design fix
 • 0.2 -> Review desk added fr reviewers, publishers and admin, Tracking changes, Samgra samputa added for vachanakaara, UI changes.
 • 0.1.4 -> Vachanakaara parichaya added Ui fix
 • 0.1.3 -> Added glossary
 • 0.1.2 -> Added advance search features for Ankitanaama and Vachanakaara
 • 0.1.1 -> Concordance of words , Search within Concordance, Graph feature , UI Modifications
 • 0.1 -> Initial beta release - UI Modifications for Vachana and Vachanakaararu
 • Alpha Release - Initial skeleton with Vachanas and Vachanakaararu