ಅ[ರೆ]ಪು : ಅರೆಯುವಿಕೆ, ಸಣ್ಣಮಾಡುವಿಕೆ
ಅಂಕ : ಸೈನಿಕ, ಯೋಧ
ಅಂಕ : ಸೈನಿಕ, ಯೋಧ
ಅಂಕ : ಯುದ್ಧ, ಯುದ್ಧಭೂಮಿ, ಕುರಹು
ಅಂಕಕಾರ : ಹೆಸರಾಂತ ವೀರ
ಅಂಕಣಿ : ಚಕಾಪು
ಅಕಲ್ಪಿತ : ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾದ, ಸಹಜವಾದ, ಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲದ
ಅಕಳಂಕ : ದೋಷರಹಿತ, ಶುಭ್ರ, ಶಿವ
ಅಂಕುರ : ಚಿಗುರು
ಅಂಕುರ : ಮೊಳಕೆ
ಅಂಕುಶ : ಈಟಿ
ಅಕುಳ : ಚಿಂತೆ
ಅಂಕೆಯಾಗು : ಅಂಕಿತದಲಿಅಸು, ತಾಳು
ಅಂಕೋಲೆ : ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರ
ಅಕ್ಕಜ : ಆಶ್ಚರ್ಯ
ಅಕ್ಕರು ಅಳ್ಕರು : ಪ್ರೀತಿ
ಅಕ್ಕವೆ : ಜೀರ್ಣ, ಪ್ರಯೋಜನ
ಅಕ್ಕಾಡು : ಆಳ್ಕಾಡು, ಕಂಪನಗೊಳ್ಳು
ಅಕ್ಕಾಡು : ಚೆಲ್ಲು&ಔಇಟig;, ಹೊರಸೂಸು
ಅಕ್ಕಿತ್ತೆ : ಕಂಪನಗೊಂಡಿತ್ತೆ
ಅಕ್ಕು : ಒಗ್ಗು, ಆಗು ಜೀರ್ಣವಾಗು
ಅಕ್ಕುಲಜ : ಕುಲಹೀನ, ಕುಲಜರಲ್ಲದವರು
ಅಕ್ಕೆ : ದುಃಖ, ಸ್ಥಿತಿ
ಅಕ್ಕೊತ್ತು : ಬಲವಾಗಿ ತಳ್ಳು
ಅಕ್ಷಮಣಿ : ಜಪಮಣಿ
ಅಕ್ಷರತ್ರಯ : ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ, ತತ್ವಮಸಿ
ಅಕ್ಷಿ : ಕಣ್ಣು
ಅಖಂಡಿತವಾಗು : ಹೆಚ್ಚಾಗು, ಬೆಳೆ
ಅಂಗ : ಶರೀರ, ದೇಹ
ಅಂಗಗೊಳಿಸು : ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು
ಅಂಗಜ : ಮನ್ಮಥ, ಕಾಮ
ಅಂಗಜನ ಪಡೆ (ಬೆ) : ನಾನಾವಿಧ ಕರಣಂಗಳು
ಅಂಗಜಾಹವ : ಕಾಮಕೇಳಿ !
ಅಗಡ : ಒರಟು, ಎಟ್ಟಿ, ಹಂಗು (?), ನಿಂದೆ
ಅಗಡಿ : ಅಗಡ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ
ಅಗಡುತನ : ತುಂಟತನ, ಕ್ರೂರತನ
ಅಗಡೆತ್ತು : ಮೊಂಡ ಎತ್ತು
ಅಗಣಿತ : ಎಣಿಕೆಗೆಬಾರದ, ಅಸಂಖ್ಯ
ಅಂಗತ : ಅಂಗಸ್ಥ, ಅಳವಟ್ಟ
ಅಂಗತ್ರಯ : ಇಷ್ಟಂಗ, ಪ್ರಾಣಂಗ, ಭಾವಲಿಂಗ
ಅಂಗದ ಧರೆ (ಬೆ) : ತನುವೆಂಬ ಭೂಮಿ
ಅಂಗನೆ : ಹೆಣ್ಣು
ಅಂಗನೆ (ಬೆ) : ಶಾಂತಿಯೆಂಬ ಪರಾಶಕ್ತಿ
ಅಗಮ್ಯ : ತಿಳಿಯಲು ಬಾರದ, ನಿಲುಕದ, ಅರಿತಕ್ಕೆಬಾರದ, ಶಿವ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗದ,ದೊಡ್ಡಸ್ತನದ ಸೊಬಗು
ಅಗಲು : ನೈವೇದ್ಯ, ಎಡೆ, ಹರಡು, ಊಟದ ತಾಟು
ಅಂಗವಣಿ : ಧೈರ್ಯ
ಅಂಗವಿಲ್ಲದ ಅಂಗನೆ (ಬೆ) : ಅಕಾಯ ರೂಪಿಣಿಯಾದ ಪರಾಶಕ್ತಿ
ಅಂಗವಿಸು : ಕೈಕೊಳ್ಳು, ಅಳವಡಿಸು, ಹೊಂದಿಸು, ಬಯಸು, ಇಚ್ಛಿಸು, ಕೂಡು, ಬೆರೆ, ಸಂಧಿಸು, ಇಷ್ಟಪಡು, ಸಮ್ಮತಿಸು
ಅಂಗವಿಸು (ಅಂಗೈಸು) : ಹಿಡಿ, ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊ
ಅಂಗಸೋಂಕು : ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಧರಿಸುವುದು, ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧಾರಣೆ
ಅಂಗಳ : ಅಂಗುಳ, ಗಂಟಲು
ಅಗಳ : ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಂದಕ
ಅಗಳು : ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಂದಕ
ಅಗಳುವ : ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ತುವ, ಅಗೆಯುವ
ಅಂಗಾಚಾರ : ಅಶುದ್ಧ ಬದುಕು
ಅಗಿ : ತಿನ್ನು
ಅಗಿನ : ಅಗ್ನಿ, ಬೆಂಕಿ
ಅಂಗುಲಿ : ಬೆರಳು
ಅಂಗುಷ್ಠ : ಹೆಬ್ಬೆರಳು
ಅಗುಸೆ : ಊರ ಮಹಾದ್ವಾರ/ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು
ಅಗುಳಿಸು : ತಗ್ಗು ತೋಡಿಸು
ಅಗೆ : ಸಸಿ
ಅಂಗೈಯಮಾಲೆ (ಬೆ) : ಕರಸ್ಥಲದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ
ಅಂಗೈಸು : ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಆಶ್ರಯಿಸು, ಜೊತೆಸೇರು
ಅಗೋಚರ : ಕಾಣದ
ಅಗ್ಗ : (ಸಂ. ಅರ್ಘ) ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಅಗ್ಗಣಿ : ಪೂಜೆಗಾಗಿ ತಂದ ನೀರು
ಅಗ್ಗವಣಿ : ಪವಿತ್ರ ನೀರು
ಅಗ್ಗವಣಿ : ಪೂಜೆಯ ನೀರು
ಅಗ್ಗಿಣಿ : ಅಗ್ಗವಣಿ
ಅಗ್ಗೊಂಬ : ಅಗ್ರಶಾಖೆ
ಅಗ್ಘಣಿ : ಲಿಂಗೋದಕ, ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀರು
ಅಗ್ಘಣಿ (ಅಗ್ಘವಣಿ, ಅಗ್ಗಣಿ) : ಕಾಲು ತೊಳೆಯಲು ಕೊಡುವ ನೀರು
ಅಗ್ಘವಣಿ : ಪವಿತ್ರ ಜಲ/ನೀರು
ಅಗ್ನಿ (ಬೆ) : 1.ಹೃದಯದಲ್ಲಿಹುದುಗಿದ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ, 2. ಸ್ವಾನುಭಾವ ಪ್ರಭೆ, 3. ತನುಗುಣಸಂಬಂಧಿಯಾದ ದೇಹ, 4. ಆತ್ಮ
ಅಗ್ನಿಮುಖ (ಬೆ) : ಕುಂಡಲಾಗ್ನಿ
ಅಗ್ನಿಯ ಒಡಲು (ಬೆ) : ಅಗ್ನಿಅಂಶವಾದ ದೇಹ
ಅಗ್ನಿಯ ಕಿವಿ ಮೂಗು (ಬೆ) : ಅಗ್ನಿಯ ಅಂಶದಿಂದಾದ ದುರಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅಹಂಕೃತಿ
ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ : ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ
ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭನ : ಬೆಂಕಿ ಸುಡದಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯೆ
ಅಗ್ರ : ತುದಿ, ಹಿರಿಯ, ಮೇಲೆ
ಅಗ್ರೋದಕ : ಮೀಸಲುನೀರು, ಮಂತ್ರೋದಕ
ಅಘ : ಪಾಪ
ಅಘಟಿತ ಘಟಿತ : ಉಂಟಾಗದುದನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವವ
ಅಘಬಂಧ : ಪಾಪದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ
ಅಘಭರಿತ : ಪಾಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ
ಅಘವಿಧ್ವಂಸನ : ಪಾಪವಿನಾಶನ
ಅಘಹರ : ಪಾಪಹರ, ಶಿವ, ಪಾಪನಾಶಕ
ಅಘಹರನ ದೃಷ್ಟಿ (ಬೆ) : ಸುಜ್ಞಾನಚಕ್ಷು
ಅಘೋರ : ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರ
ಅಂಘ್ರಿ : ಪಾದ
ಅಂಘ್ರಿಸಲಿಲ : ಪಾದೋದಕ
ಅಘ್ರ್ಯಪಾದ್ಯ : ಅತಿಥಿಗಳ ಪಾದ ತೊಳೆದು ಸತ್ಕರಿಸುವುದು
ಅಂಚಟಿ : ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ, ಹಚ್ಚಡ
ಅಚ್ಚನೆ (ಸಂ, ಅರ್ಚನೆ) : ಪೂಜೆ
ಅಚ್ಚನೆಯಾಡು : ಪೂಜಿಸು
ಅಚ್ಚಿ : ಕಣ್ಣು
ಅಚ್ಚಿಗ : ಶ್ರಮ
ಅಚ್ಚಿಗ : ವ್ಯಥೆ, ಕಳವಳ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ
ಅಚ್ಚಿಗಬಡು : ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡು